Remissyttranden,  

 

Source: Dreamstime

 

Remissvar om förslaget till ny patentlag

 

Remissvar om förslaget till ny Patent- och Marknadsdomstol

 

Kommentarer till Tegernsee studien

 

Remissyttrande Kollektiv rättighetsförvaltning

 

 Remissvar 20120814 Nationella patentansökningar på engelska

 

 Remissyttrande 2012-01-11  Några frågor om Patentbesvärsrätten

 

Remissyttrande 2011-08-30 till Justitiedepartementet om Europeiska kommissionens förslag till en ny förordning angående tullmyndigheters ingripanden mot intrång i vissa immateriella rättigheter (Fi 2011/2850).

 

Remissyttrande 2011-01-21 till Justitiedepartementet om målutredningen.

 

Inlaga 2010-09-30 till epi på deras frågor om förfarande vid EPO besvärsinstans jämfört med Patentbesvärsrätten. Frågor här.

 

Remissyttrande 2010-09-01 till Justitiedepartementet om delbetänkandet om Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24).

 

Remissyttrande 2010-08-27 om Kommissionens förslag för EU-patentets översättningsarrangemang.

 

Remissyttrande om Förslag på nationellt genomförande av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet (Ku 2009/2175/KT).

 

Synpunkter 2010-06-23 på EPO-förslag om ändring av Regel 71 EPC.

 

Inlaga 2010-05-05 till justitiedepartementet inför samrådsmöte. Bilagor här och här

 

 

Synpunkter till PRV 2010-02-03 till PRV inför MIA-möte i Rio de Janeiro.

 

Remissvar 2009-09-03 på Näringsdepartementets remiss Förslag till organisationslösning för auktorisation av patentombud

 

Amicus curiae brief 2009-04-30 om G3/08 angående patenterbarheten för datorprogram

 

 Enkätsvar 2009-04-07 om särskilda åtgärder för vissa måltyper

 

Remissvar 2009-04-06 på Regeringskansliets frågor om synpunkter på Norges förslag till förändringar av Madridsystemet.

 

Skriftliga synpunkter 2009-01-28 till Regeringskansliet om förslag på nya EPC-regler och överenskommelse om en europeisk och EU-gemensam patentdomstol.

 

 Remissyttrande  2008-11-14 till Regeringskansliet  om förslag på nya EPC-regler.

 
 Remissyttrande över förstärkt skydd för företagshemligheter (SOU 2008:63)
 
 • SIPFs brev till Justitieminister Beatrice Ask rörande Londonöverenskommelsen etc
 
 
 
 
 • Yttrande över officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m Ds 2008:28.

 

 

 
 • Remissyttrande från Svenskt Näringsliv ang. Ju2007/6426/L3 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG.  
 
 
 • Remissvar till remiss Ju2006/6158/L3 'Oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet SOU 2006:70'.  
 
 • Yttrande angående riksdagsmotionerna 2006/2007: N280 och N289.
 
 • Remissvar ang. WHO-rapport om förhållandet mellan patenträttigheter och global folkhälsa.  
 
 
 
 
 • Synpunkter om Ju2005/6587/L3 - Europarlamentets och Rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter. 
 
 
 • Synpunkter om Ju2005/4715/L3 – Översyn av Madridsystemet för den internationella registreringen av varumärken.  
 
 • Synpunkter om Ju2004/11721/L3 – ändringar av avgifter för ansökningar och registreringar av gemenskapsvarumärken.  
 
 • Yttrande avseende förslag till ändring av PRV:s föreskrifter med Patentbestämmelser (PRVFS 1997:1, P:32).  
 
 • Synpunkter på Ju2004/10756/L3, Förslag till Europarlamentets och Rådets Förordning om tvångslicenser för patent avseende tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med allmänna hälsoproblem (KOM SEC[2004]1348).
 
 • Synpunkter om Förslag till Europarlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktivet 98/71/EG om mönsterskydd.
 
 • Synpunkter på Ju2001/838/L3, Syftena med de grundläggande principerna för skydd för traditionella kulturella uttryck (folklore) och traditionell kunskap.
 
 • Synpunkter om N2004/2235/NL, EPO:s förlag om revidering av EPC i syfte att tydliggöra besvärskamrarnas oberoende ställning.
 
 • Kommentar till EPO-förslag om ändrade proceduravgifter m.m.
 
 • Yttrande om Ju2001/838/L3 WIPO's mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore.
 
 
 • Yttrande över Ju2004/4256/L3 Kommissionens förslag till tillämpningsföreskrifter med anledning av ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken.
 
 • Yttrande angående Ju2004/6016/L3 Bonnriktlinjerna om tillträde till genetiska resurser m.m.
 
 • Yttrande angående M2004/728/Na Traditionell kunskap och lokalsamhällen - artikel 8j.
 
 • Synpunkter avseende Ds 2004:3 Ändringar i mönsterskyddslagen pga EG-förordning om gemenskapsformgivning.
 
 • Synpunkter angående SOU 2003:66, Harmoniserad patenträtt.
 
 • Yttrande angående Den politiska överenskommelsen av den 3 mars 2003 rörande gemenskapspatent.
 
 • Yttrande angående Ju2003/2119/L3, Nyhetsfrist
 
 • Yttrande angående EU-direktivet KOM (2003)46, Åtgärder och förfaranden för att upprätthålla skyddet för immateriella rättigheter.
 
 • Yttrande angående Ändring av förordning (EG) NR 40/94, Gemenskapsvarumärken.
 
 •  Yttrande angående SOU 2001:33 Patentprocessen m.m.
 
 •  Yttrande angående SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se