Nyheter

Disputation ”Skadestånd vid patentintrång”

2014-09-19 - Jonas Hellberg disputerar fredagen den 19 september över ämnet: ”Skadestånd vid patentintrång”

Skadestånd anses i allmänhet vara den centralaste och betydelsefullaste sanktionen vid patentintrång, eftersom den utgör patenthavarens enda möjlighet att bli ekonomiskt kompenserad för de skador som lidits till följd av ett intrång. Mot bakgrund av att patentet i takt med den snabba ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället fått allt större betydelse har sanktionerna – inkluderat skadestånd – också kommit i mer fokus, såväl nationellt som internationellt.
I avhandlingen undersöks om skadeståndssanktionen och den patenträttsliga skadeståndsprocessen ger patenthavaren möjlighet att erhålla full ekonomisk kompensation för uppkomna skador vid intrång och om de utdömda ersättningarna är tillräckligt effektiva inom det patenträttsliga området. Särskilt fokuseras på beräkningsgrunderna och de processuella bevisreglerna. Det undersöks bland annat om patenthavaren ska kunna erhålla viss ersättning även om ingen faktisk ekonomisk skada uppkommit på grund av patentintrånget, om patenthavaren ska kunna erhålla intrångsgörarens otillbörliga vinst som ersättning, om ideell ersättning ska kunna dömas ut till patentföretag som verkar i professionella och kommersiella sammanhang, om det ska finnas möjlighet att döma ut högre ersättningar vid klart uppsåtliga intrång och även om det behövs en förändring av de nuvarande bevisreglerna som gäller vid processer om skadestånd vid patentintrång.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus,
Svante Arrhenius väg 14, Frescati, Stockholms universitet.

Opponent är professor Bengt Domeij

Varmt välkomna
 
För intresseanmälan till disputationen, vänligen osa till johannes.wickbom@juridicum.su.se


info@sipf.se