Nyheter

Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet

2015-03-10 - Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar, SOU 2015:16

Utredningens huvuduppgift är att föreslå hur statens framtida insatser inom det immaterialrättsliga området ska utformas för att på bästa sätt stödja innovation och tillväxt, samt hur insatserna ska finansieras. Utredningens direktiv beskriver att det är grundläggande för den svenska ekonomin att företag och individer har förmåga och möjlighet att skydda sina immateriella tillgångar. Utredningen ska göra en översyn av PRV:s roll i det innovationsfrämjande systemet och föreslå vilka konkreta innovationsfrämjande uppgifter myndigheten ska ha i framtiden. PRV:s roll ska analyseras i förhållande till andra statligt finansierade aktörer som främjar innovation. I detta ingår att belysa betydelsen av granskningen av immateriella rättigheter i Sverige. Dessutom ska utredningen föreslå vilken finansieringsform PRV ska ha, samt analysera och vid behov föreslå för- ändringar av avgiftssystemet för patentansökningar. Utgångspunkten för utredningen är näringslivets och individers behov av statliga insatser på det immaterialrättsliga området och hur PRV:s kompetens bäst kan tas till vara för att bidra till förmå- gan till värde- och affärsskapande utifrån immateriella tillgångar i Sverige.

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/55/54/0cc6c047.pdf

Svarsdatum: 8 juni 2015


info@sipf.se