Svenska Industrins IP Förening

 

Svenska Industrins IP förening (SIPF) grundades år 1939 och hette då Svenska Industriens Patentingenjörers Förening.

Föreningens ändamål är att:

  • tillvarata den svenska industrins intressen inom immaterialrättens område
  • främja förmedling mellan föreningens medlemmar av nyheter, upplysningar och erfarenheter
  • verka för en god kåranda och gott uppträdande i yrkesangelägenheter.

 

Regelbundna möten hålls där frågor som rör immaterialrätt diskuteras, i första hand gällande patent, varumärken och mönster. Föreläsare från hela världen bjuds in till dessa möten för att presentera aktuella ämnen inom immaterialrätten.

För närvarande har föreningen ca 550 medlemmar representerande ett stort antal företag och ombudsfirmor verksamma i Sverige, alltifrån små företag till multinationella bolag.

Föreningen är en aktiv remissinstans för den svenska regeringen och patentverket inom det immaterialrättsliga området. Även internationellt är föreningen en aktiv aktör i syfte att tillvarata sina medlemmars intressen.

Tillsammans med liknande föreningar i Europa ingår föreningen i Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle (FEMIPI).

Det engelska namnet på föreningen är Association of IP Professionals in Swedish Industry.

SIPF är en ideell förening utan någon anställd personal och saknar ett fysiskt kansli. Funktionärsarbetet utförs av medlemmar utan någon ersättning från föreningen.